Shop

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.pawelrawski.pl i jego subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§ 1
Definicje

 1. Progressive Revolution Paweł Rawski – właściciel Serwisu: Paweł Rawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Progressive Revolution Paweł Rawski, adres:ul. Marconich nr 3/5, Warszawa 02-954, NIP: 9462555470, REGON: 363640110; adres e-mail: biuro@pawelrawski.pl.
  Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to www.pawelrawski.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywające Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu, np. e-book, webinar, kurs online.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Progressive Revolution Paweł Rawski na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, np. szkolenie, w tym także Usługa cyfrowa.
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą na (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 6. Produkt – Treść cyfrowa lub Usługa, w tym Usługa cyfrowa.
 7. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu www.pawelrawski.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Progressive Revolution Paweł Rawski ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW i odtwarzanie dźwięku, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 4. Do korzystania z konkretnych Treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być niezbędne posiadanie oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§ 3
Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

I Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość zakupu Produktów.
 2. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 3. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 4. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Progressive Revolution Paweł Rawski należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Umowa dostarczenia wybranej Treści cyfrowej lub świadczenia Usługi zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Progressive Revolution Paweł Rawski płatności za dany Produkt.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Progressive Revolution Paweł Rawski.
 8. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Progressive Revolution Paweł Rawski.
 9. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest zalogowanie się do strony z nagraniami.
 10. Progressive Revolution Paweł Rawski zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt zgodny z zawartą umową, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 11. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku niedokonania płatności w terminie 3 dni od dokonania zakupu. Anulowanie zamówienia przez Progressive Revolution Paweł Rawski powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (odmowa zawarcia umowy) bez podania przyczyn. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Progressive Revolution Paweł Rawski może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 5. Zarezerwowanie Usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. W celu odebrania bezpłatnego dostępu do darmowego modułu The Wolf, podczas rejestracji konta w polach imię, nazwisko oraz adres e-mail należy podać dane zgodne z rzeczywistością. W przeciwnym wypadku konto zostanie skasowane.

III Szkolenia

 1. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub programu szkolenia z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie Użytkownik jest informowany indywidualnie drogą mailową.
 2. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby osób. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej płatności.

IV Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@pawelrawski.pl.
 2. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Progressive Revolution Paweł Rawski ul. Marconich nr 3/5,  Warszawa 02-954 lub na adres e-mail: biuro@pawelrawski.pl.
 3. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 4. Progressive Revolution Paweł Rawski niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 8. W razie niezgodności Treści cyfrowych z Umową, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Konsument) może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 9. Konsument może w szczególności żądać doprowadzenia Treści cyfrowych/Usług do ich zgodności z umową.
 10. Progressive Revolution Paweł Rawski doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Progressive Revolution Paweł Rawski może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Jeżeli Treści cyfrowe/Usługi są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Progressive Revolution Paweł Rawski nie doprowadził Treści cyfrowych/Usług do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z umową występuje nadal, mimo że Progressive Revolution Paweł Rawski próbował doprowadzić je do zgodności z umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 9,
  5. z oświadczenia Progressive Revolution Paweł Rawski lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych/Usług do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Progressive Revolution Paweł Rawski wskazane w Regulaminie. 
 13. Rozpatrzenie reklamacji przez Progressive Revolution Paweł Rawski nastąpi w terminie do 14 dni. 
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. 
 15. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia za wady zostaje wyłączona
 16. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik powinien zaznaczyć przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i podać dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

VI Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§4
Postanowienia końcowe

I Zmiany Regulaminu

 1. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Progressive Revolution Paweł Rawski nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez niego w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Progressive Revolution Paweł Rawski nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 3. Progressive Revolution Paweł Rawski zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Progressive Revolution Paweł Rawski.
 4. Opinie na temat Treści cyfrowych lub Usług, które znajdują się w Serwisie pochodzą od Użytkowników.
 5. Progressive Revolution Paweł Rawski nie dopuszcza możliwości automatycznego publikowania opinii w Serwisie. Wszystkie opinie otrzymywane są e-mailowo, przy czym Progressive Revolution Paweł Rawski sprawdza czy adres e-mail nadawcy jest faktycznie adresem e-mail wskazanym mu przez Użytkownika.
 6. Progressive Revolution Paweł Rawski nie płaci za wystawienie opinii.
 7. Progressive Revolution Paweł Rawski sam decyduje, które opinie zostają opublikowane w Serwisie. 
 8. Użytkownicy i osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać Progressive Revolution Paweł Rawski wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.

III. Inne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Poprzednio obowiązujące wersje regulaminu: https://pawelrawski.pl/regulamin_stara_wersja

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Treści cyfrowych/ świadczenia następujących Usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Paweł Rawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Progressive Revolution Paweł Rawski, adres:ul. Marconich nr 3/5, Warszawa 02-954, NIP: 9462555470, REGON: 363640110.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@pawelrawski.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art. 9 ust. 2 lit. h) RODO),
  2. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania Danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do:
 6. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
07:41:51
11:50:32