Polityka prywatności [poprzednia wersja]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych
Użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem
elektronicznym pawelrawski.pl (dalej: „Serwis”) stosownie do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Progressive Revolution Paweł Rawski.
3. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Progressive Revolution Paweł Rawski. Wszelkie
prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu
(tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
4. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa
osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści
zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub
bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne
działania, bądź oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn
etnicznych, kulturowych, bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom
przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności
intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
5. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie.

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez
Użytkownika, bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
– zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości skorzystania z niego, a także
umożliwienie kontaktu z Administratorem danych poprzez formularz kontaktowy
dostępny na stronie Serwisu.

III. Prawa Użytkownika

1. W przypadku i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych, Użytkownikom przysługują prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia swoich danych,
d) ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych
Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą
usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
3. Do danych zbieranych przez Administratora bezpośredni dostęp mają jedynie
upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

V. Ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników
zgodnie z RODO i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, a także stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą,
zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym
wykorzystaniem danych.

VI. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

W ramach realizowania ww. celów przetwarzania, nie będą podejmowane decyzje
w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu
RODO, z zastrzeżeniem pkt VII poniżej.

VII. Pliki Cookies

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Serwisu, są zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.
Pliki cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi Progressive Revolution
Paweł Rawski poprawną prezentację danych zawartych w Serwisie. Pliki cookies
wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Serwisu pod kątem
wydajności oraz do analizy statystycznych. Administrator nie gromadzi plików
cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
2. Kwestie wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i
mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo podjęcia decyzji
w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni
wybór w oknie przeglądarki.
4. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest
przez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

VIII. Odpowiedzialność

1. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących
usług lub towarów innych podmiotów, niż Administratora danych, które zostały
zamieszczone na stronie Serwisu w sposób komercyjny, gościnny, na zasadach
wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, na
skutek których Administrator danych przetwarza wskazane przez nich dane osobowe
w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.
3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, wycofania lub
modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestanie działalności,
przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych,
dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie czynności
dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Użytkowników.

IX. Kontakt z Administratorem danych

1. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem
Danych Osobowych pod adresem mailowym: biuro@pawelrawski.pl
2. W przypadku pytań w zakresie działania Serwisu, Administrator prosi o kontakt pod
adresem mailowym: biuro@pawelrawski.pl

X. Zmiany Polityki prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie wprowadzenie zmian w Polityce prywatności,
gdy będą wymagać tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany
wprowadzone w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie,
Administrator danych powiadomi Użytkowników – w szczególności poprzez
zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

21:06:23
14:06:28