Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Progressiv Revolution Paweł Rawski, Marlena Jaszczak spółka cywilna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest spółka Progressiv Revolution Paweł Rawski, Marlena Jaszczak spółka cywilna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 3. zawarcia i realizacji usługi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b) RODO);
 4. wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej; (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. archiwizacji dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 7. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora wskazani do realizacji usługi;
 8. Dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora;
 9. Biuro księgowe współpracujące z Administratorem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 11. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3;
 12. dochodzenia lub ochrony roszczeń przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Progressiv Revolution Paweł Rawski, Marlena Jaszczak spółka cywilna, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.